간행물

동양미술사학회> 동양미술사학

동양미술사학 update

Journal of oriental art history

  • : 동양미술사학회
  • : 예체능분야  >  미술
  • :
  • :
  • : 연속간행물
  • : 반년간
  • : 2287-4399
  • :
  • :

수록정보
9권0호(2019) |수록논문 수 : 10
간행물 제목
9권0호(2019년) 수록논문
권호별 수록 논문
| | | |

1Монголын эртний нүүдэлчид, Хүннүгийн хадны зураг

저자 : Н. Батболд

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 9-27 (19 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

Сүүлийн жилүү Монгол орны хадны зургийг судлах тал дээр багагү амжилтолж олон тооны хадны зургийг шинээр илрүү судалж он цагийн хамаарлыг шийдэж байгаа билээ. Гэвч цөөн тооны хадны зургийг эс тооцвол Хүүү холбогдох хадны зургуудыг нарийвчлан тогтоож чадаагү байна.
Дээр дурдсан бү ү Хүүгийн ү зургуудыг эртний нүү “амьтны загварт” урлагийн зарим нэг элементүү өөөө хадгалж ү боловч илүү бодит байдал рууойртсон энгийн загварчилсан, хялбарчилсан гэж хэлж болохоор байна. Энэү хадны зургууд нь нэг талаасаа амьтны загварт урлагтай холбоотой байхболовч нөөө талаас харвал эртний тү хадны зургийн ү суурь болсон гэж үболох юм. Иймээс зарим зургуудыг хүү юмуу түэгийн ү зураг хэмээн нарийн тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдгийг тэмдэглэе.
Энэ бү ү хүү нар тэнгэр, газар, өө дээдсээ шү болж өө амьдрал ахуй, малсү тэдэнд даатган мал аж ахуйтай холбоотой шүтлэг зонхилох болсон гэжү. Түү мал сү өө хөөө хирээр ан агнуур аж ахуйн хавсрага шинж чанартай болж ирсэн, өө дээдэстээ адуу малаар тахилга өө болсон, өө гэсэн оромж сууцтай болсноор ө гэрийн тахилга үү зэрэг учир шалтгаануудын улмаас хадандзураг дү урлах нь аажмаар багассан хэмээн ү байна. Хэдий тийм боловч тухайн ү хадны зураг цөө тоотой Хадны зураг судлалын өөө тү тодорхой мэдэгдэжбуй цөө тооны зургаас өө бусад зургийг тө түүү ү болон тү ү зургаасялгах боломж одоогоор хангалтгү байна. зурагдаж байсныг хүү нарт газар,тэнгэр, нар сар болон гал голомт, өө дээдсийг шү цогц ойлголт нэгэнт бий болсны зэрэгцээ тотемизм, анимизм, маги зэрэг нэн эртний шү бишрэлийн гол элементүү хувирсан хэлбэрээр зэрэгцэн оршсоор байсантай холбон тайлбарлаж болмоор байна.

2몽골 고대 유목민, 흉노의 암각화

저자 : N.바트볼드 ( Natsag Batbold )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 28-47 (20 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

최근 고고학의 성과에 기반하여 몽골에서 흉노시대의 암각화가 새롭게 조명되고 있다. 암각화 연구에서 문제가 되는 것은 편년에 대한 문제이다. 최근 연구자들이 홉드 아이막(Khovd aimag) 야만 오스(Yamaan us) 계곡의 하난 하드(Khanan khad)에 있는 두 대의 수레마차(布帳馬車), 돈드고비 아이막(Dundgov' aimag) 델 올(Deel uul)의 수레마차 그림, 그리고 중국 네이멍구자치구(內蒙古自治區)의 몬 올(Mon' uul)의 암각화와 러시아 연방의 예니세이(고를로스, Gorlos) 강의 중류에 위치한 아르고 올(Argo uul)의 암각화, 보야르(Boyar)의 암각화 등을 기원전 2세기에서 기원후 2세기로 비정함에 따라 흉노 암각화에 대한 기준작을 마련할 수 있게 되었다.
흉노 암각화의 특징은 동물을 반대 방향 또는 서로를 바라보게 하여 쌍으로 그린 양식인데, 비가 제 때 내려 가뭄을 피하고 풍요로운 수확을 얻기를 바라는 농경민들의 바람을 상징한 것으로 연구된다. 또한 고대 신화와 영웅 서사시에서 말이나 사슴은 구원자와 조력자의 보호자나 조력자로 등장하는 것을 참고할 때 물을 숭배하는 신화학의 반영으로 보는 의견도 있다. 흉노시대의 암각화가 주로 몽골에서만 분포되는 것은 동물과 자연 현상을 숭배하는 방식에서 하늘과 땅, 조상들의 영혼에 제사를 지내는 형태로 점차 변화한 것과 관련이 있다. 더 나아가 가문자가 사용되면서 바위에 그림을 그려 제사를 지내던 관습이 점차 소멸한 것으로 본다.


Based on the recent accomplishments of archeology, new light is shed on the Petroglyph during the Xiongnu era in Mongolia. The problem with the studies of rock carvings is the issue of chronological recording. Recently, as the researchers identified two covered wagons in Khanan Khad in Khovd Aimag Yamaan Us Valley, the picture of a covered wagon in Dundgov' Aimag Deel Uul, rock carvings in Mon' Uul in Öbur Mongghul-un Öbertegen Jasaqu Orun (Inner Mongolia), China, rock carvings in Argo Uul located in the midstream of Yenisei river(Gorlos), Russia and those in Boyar as those of the 2nd Century B.C. through the 2nd Century A.D., a standard work of the Xiongnu's rock carvings could be prepared.
The Xiongnu's rock carvings is characterized by the style of drawing animals pairwise in the opposite direction or facing each other, and this is judged to symbolize the farmers' wish to avoid drought and get an abundant harvest through timely raining. In addition, referring to the fact that horses or deer appear as saviors, helpers or protectors in the ancient myths and heroes' epics, there is an opinion that it is a reflection of the mythology of worshiping the water. Most rock carvings during the Xiongnu era are distributed only in Mongolia, which is related to the gradual change from the worship of animals and natural phenomena to the worship of sky, earth, and ancestors' souls. Moreover, as the Tamga letters were used, the custom of performing rites by drawing pictures on the rocks.

3Хүннүгийн адууны тоног хэрэгсэл ба тэрэг

저자 : Г. Эрэгзэн

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 49-75 (27 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

Хүннүчүүдийн хувьд хүлэг морьд амин чухал ач холбогдолтой байсан х эмээн үзэж болно. Адуу тэдний уналгын гол хэрэгсэл байж хол ойрд яваха д хэрэглэхээс гадна аян дайнд хамгийн чухал зэвсэг нь болж байжээ. Тэдн ий цэрэг бүгд морин цэрэг байсан тул шилжилт хөдөлгөөн хурдан байснаа р өмнөд хөршийн болхи хөдөлгөөнт явган армиас хол илүү байсан юм. НТӨ 318 онд Хятадын Жао ванлигийн Ү лин ван армидаа шинэчлэл хийхийн ту лд “ху хувцас өмсч, морь унаж сурах” зарлиг буулгаж бай санньХүннүгий нар миөмнөдхөршөөсдавуубай сныгхаруулахнэгбаримтбилээ. Ерньхятадуудынолонз уунытуршидхой дхөршнүүдэлчдээсай жтүгшижбай снынэгчухалшалтгаанньнү үдэлчидморьтцэрэгтэй бай сантай холбоотой гэжүзэхэдбуруудахгүй боловуу.
Хан улсын У-ди хаан Хүннүг дарахад шандас сайтай хүлэг морь чухал ач холбогдолтой болохыг ойлгоод Фергана (Да вань)-д байх цусан хөлст хүлэ г морьдтой болохыг шөнө нь зүүдлэж, өдөр нь бодож байсан тухай сурвалж ид тэмдэглэсэн байдаг
Булшнаас илэрсэн олдворт тулгуурлан үзэхэд Хүннүгийн тэргийг ерөнхи йд нь 4 дугуйтай болон 2 дугуйтай тэрэг хэмээн хуваан авч үзэх боломж той аж. Гэхдээ 4 дугуйтай тэрэгний олдвор нь 2017 онд Чихэртийн зооги йн дурсгалт газраас илэрсэн 2 тэрэгний үлдэгдлээс өөр байхгүй ба 2 дугу йт тэрэг нь малтлага судалгаа хийсэн дийлэнх язгууртны булшнаас илэрс эн байна. 2 дугуйт тэргийг шүхэрт ба мухлагт хэмээн хэлбэрээр нь 2 хува аж үздэг ажээ. Язгууртны булшнаас илэрсэн тэрэгнүүдийг Хятадын Хан улс аас бэлгэнд ирсэн хэмээн үзэх хандлагатай ч сүүлийн үеийн малтлагын за рим хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан зарим тэргийг дотооддоо хийсэн хэмээн т аамаглах боломж бий болж байна. Гэвч энэ нь одоогоор таамаглал төдий б өгөөд цаашид нарийвчилсан судалгаа хийх шаардлагатай сэдэв юм.

4흉노 마구와 마차

저자 : G.에렉젠 ( Gelegdorj Eregzen )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 76-96 (21 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

흉노인들에게 말은·원거리용 주요 이동수단이자, 전쟁에서는 핵심적인 무기로 활용되어 중요한 위치에 있다. 이러한 말의 중요도에 따라 몽골의 흉노 무덤의 발굴 출토품에서 상당수 비중을 馬具가 차지한다. 마구는 일반계층 소형 무덤과 소위 귀족계층 무덤이라 불리는 대형 무덤에서 모두 출토되며, 마차의 경우 주로 대형 무덤에서만 출토되는 특징이 있다.
무덤에서 온전히 출토된 마차들은 주로 의례 · 행사용으로 추정되는 화려한 마차들로 노용 올 20호묘, 골 모드 20호묘, 골 모드-Ⅱ 1호묘, 도르릭 나르스 1·2호묘에서 발견되었다. 二輪 바퀴 및 방형의 수레에 사람이 타거나 짐을 싣는 부분인 車箱과 그 위에 햇빛가리개인 車蓋가 씌운 것이 확인되었다.
이를 통해 흉노는 피장자와 더불어 마차를 매납하는 풍습이 존재한 것을 알 수 있다. 했던 것으로 관찰되며, 마차는 대부분 귀족계층 무덤에서 집중적으로 발견되는 흉노 사회의 중 상위계층에서 매우 유행했던 풍습인 것으로 이해된다. 한 기의 무덤에 한 대의 마차가 부장되는 경우가 대부분이나 골 모드 1호묘에서는 마차 두 대의 흔적이, 골 모드-Ⅱ1호묘에서는 온전한 한 대의 마차와 10여 대 분량의 청동, 철제 마차 부속이 발견된 바 있다. 골 모드-Ⅱ1호묘 출토 마차 부품 중 일각수를 닮은 신화적 동물은 무덤 주인을 대변하거나 씨족적 상징의 표현물으로 본다. 이를 통해 그간 귀족계층 무덤에서 출토된 마차들은 중국 한나라로부터 선물 받은 것으로 해석했지만 수레와 마차가 흉노 자체적으로 생산되었을 가능성을 제시하고자 한다.


For the elderly, a horse is in an important position since it is a main means of transportation for a long distance and utilized as a key weapon in the war. According to the importance of the horse like this, harnesses take up a considerable proportion of the objects excavated from Xiongnu's graves in Mongolia. Harnesses are excavated from both small graves for the general class and tombs called graves for the aristocratic class, while the carriages are excavated only from the tombs.
The carriages excavated intact from the tombs mostly are glamorous carriages presumed to be used for ceremonies and events, which have been discovered in No. 20 at Noyon-Uul, No. 20 at Gol. Mod, No. 1 at Gol. Mod- Ⅱ, and No. 2-4 at Duurlig Nars. In the squared wagon with two wheels, on which a person rode or a cargo was loaded and an awning, that is, a sunshade, covered on it, were found.
Through this, it is noted that there was a custom in which a carriage was buried with the buried in Xiongnu. Also, it is understood that burying a carriage was a custom very prevalent in the middle-to-upper class of the society of Xiongnu, most of which are intensively found in the graves of the aristocratic class. Mostly, one carriage is buried together in one grave; while in No. 1 at Gol. Mod, two carriages were found, and in No. 1 at Gol. Mod-Ⅱ, one intact carriage and bronze and iron carriage parts for about 10 carriages were found. Of the parts excavated from No. 1 at Gol. Mod-Ⅱ. In addition, the unicorn-like mythic animal represents the owner of the grave or is considered an object of the expression of the symbol of a clan. Through this, the carriages excavated from the graves of the aristocratic class were interpreted as those presented by the Han Dynasty of China; however, this study would suggest the possibility that wagons and carriages were produced by Xiongnu itself.

5전륜성왕 아쇼카왕과 불교설화미술

저자 : 유근자 ( Yoo Geun-ja )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 99-126 (28 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

이 논문은 전륜성왕 아쇼카와 관련된 에피소드 가운데 불탑 건립과 흙을 보시한 설화 미술이 고대 인도 미술에서 어떻게 표현되고 있는가를 고찰한 것이다.
인도 최초의 통일국가인 마우리아 제국의 아쇼카왕은 불교를 세계적인 종교로 전파하는데 중요한 역할을 한 인물이다. 중인도에 머물러 있던 불교를 스리랑카를 비롯한 남인도와 북인도, 또는 로마에까지 전파한 것이다. 전륜성왕으로 일컬어지는 아소카왕은 불교신앙에서 가장 중요한 예배대상인 불상 및 불탑과 관련이 깊다.
고대 인도의 대표적인 불교미술은 석가여래의 사리를 봉안한 불탑인데 塔門과 欄楯에는 주로 석가여래의 일대기와 전생담이 새겨져 있다. 이와 함께 아쇼카왕의 성지순례, 8만4천탑 건립에 관한 설화, 전생에 석가여래에게 흙을 보시한 에피소드가 표현되어 있어 주목된다. 고대 인도 미술에서 석가여래와 아쇼카왕에 관한 설화미술이 중요한 위치를 차지하고 있음을 알 수 있다.
본 논문에서는 아쇼카왕과 관련된 불교미술 가운데 첫째, 석가여래의 사리를 봉안한 근본8탑 가운데 용왕이 지키고 있다는 Ramagrama 탑의 에피소드와 관련된 미술에 대해서, 둘째 '阿育王施土'로 알려진 아쇼카왕의 前生과 관련된 설화 미술에 대해 고찰하였다. 이 이야기들은 佛滅 후 100년 후에 아쇼카왕이 등장해 8만4천기의 탑을 세운다는 석가여래의 예언과 관련이 있어서 주목된다.


King Asoka of Maurya Empire, India's first unified state, played an important role in spreading Buddhism to a worldwide religion. He spread Buddhism, which had stayed in central India, to Sri Lanka, to South and North India, or even to Rome. Ashoka, who is referred to as Chakravatin Ashoka, is deeply connected with the most important objects of worship in Buddhist beliefs, the Buddha statues and Buddhist Stupas.
The representative Buddhist art of ancient India is the Stupa that enshrines the Buddha's sarira. The Toranas (塔門; freestanding gate in front of the stupa) and the Vedika (欄楯; protective fence that surrounds a stupa) of ancient Indian Stupa are mainly engraved with the biography and past life stories of the Shakyamuni Buddha, and it is noteworthy that the episodes of King Ashoka's Buddhist pilgrimage to the Holy Land and the construction of the 84,000 stupas are often expressed. We can see that the narrative arts of Shakyamuni Buddha and King Ashoka occupies an important position of early Indian arts.
In this study, Buddhist narrative arts related to King Ashoka were discussed focusing on the following episodes:First, “King Ashoka and Stupa Ramagrama” relating about Ramagrama stupa, one of eight original stupas remains only intact and containing relics of Shakyamuni Buddha. Second, “Offering of a Handful of Dust” relating a former life of King Ashoka. It is noteworthy that these stories are related to the Shakyamuni Buddha's prophecy that King Ashoka will appear 100 years after the death of Buddha and will build 84,000 stupas.

6고구려 고분벽화 연구 동향과 과제 -한국 학계의 미술사 연구를 중심으로-

저자 : 김진순 ( Kim Jinsoon )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 127-148 (22 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

고구려 벽화고분은 100년이 넘는 기간 동안 지속적인 발굴 조사와 학술 연구를 통해 현재까지 역사, 고고, 복식, 문화사, 미술사 등의 방면에서 적지 않은 논문들이 발표되었다.
고구려 고분벽화가 처음 발견된 1907년부터 1980년대까지 벽화고분에 대한 조사와 연구는 일제강점기 발굴을 처음 시작한 일본과 벽화고분이 위치한 북한과 중국에 의해 주도됐다. 한국 학계는 정치 이념과 지리적 문제로 인해 원천자료에 대한 접근이 불가능했고, 척박한 연구 환경으로 인해 고구려 고분벽화 연구가 활성화되지 못했다. 그러나 1980년대 중반에 이르러 일본을 통해 북한과 중국의 벽화관련 출판물들이 다량 유입되면서 연구를 위한 기초자료들이 서서히 갖춰지기 시작했다. 특히 1990년대 초반 중국이 문호를 개방하고 2000년대 초에 남북 간의 화해무드로 인해 학술교류가 활성화되면서 벽화에 대한 실견과 원천자료에 대한 접근이 한 층 수월해졌으며 미술사 연구를 위한 토대도 전보다 탄탄해져 갔다.
1990년대 이전까지 미술사 분야의 연구는 벽화고분이 갖는 여러 가지 제약으로 인해 학계의 주목을 받기 어려웠으나, 이후 전문 연구자들이 배출되고 미술사의 양식론에 입각한 거시적, 미시적 관점의 다양한 논문들이 생산되었다. 게다가 회화이외에 공예나 불교조각를 전공하는 미술사학자들도 고구려 벽화 연구에 동참하여 전공 연구자가 아니면 다룰 수 없는 세부적인 주제들을 심층적으로 분석하여 고구려 고분벽화를 보다 다양한 관점에서 해석하는데 기여했다.
100여년에 걸친 고구려 고분벽화 연구는 그동안 다양한 주제에서 적지 않은 성과물들을 생산해냈지만 전공인력의 부족과 벽화 원천자료의 불완전한 공개 같은 문제들은 여전히 해결되지 않은 채 남아있다. 무엇보다도 아직까지 많은 고분의 벽화 자료가 제대로 정리, 발표되지 않아 벽화연구의 발전에 걸림돌로 작용한다. 남북교류를 통한 원천자료의 정리와 출판이 시급하며 벽화를 전공하는 미술사 방면 연구자들이 보다 적극적으로 배출되어 다양한 방면에 걸친 활발한 연구가 필요하다. 또한 양식론에 입각한 연구결과물들이 보다 많이 쌓여 고구려 벽화고분의 편년을 해결하는 데 유용한 기준안을 제공할 수 있어야 할 것이다.


Many books and papers on Koguryo mural paintings have been published for more than 100 years in each academic field, including history, archeology, costumes, cultural history and art history etc through archaeological survey and academic researches.
From 1907, when the tomb murals of the Koguryo tomb were first discovered, to the 1980s, the excavations and researches on tomb mural paintings were led by Japan which began to excavate Japan during the Japanese colonial period, and then North Korea and China, both of which possessed mural paintings. Due to political ideology and geographical problems, the Korean academic community was unable to access the source data and publications on the tomb murals of Koguryeo. Therefore the research of Koguryo mural painting had been not activated due to the harsh research environment like that. However, by the middle of the 1980s, a large amount of mural-related publications from North Korea and China had been introduced through Japan, and basic data for research began to be gradually introduced. In particular, as China opened its doors in the early 1990s, academic exchanges became active, and the reconciliation moods of the two Koreas in the early 2000s made access to sources of murals become easier. As a result the foundation for research in art history became more solid.
Until the 1990s, research on the field of art history was difficult to receive attention from academia due to various constraints of mural tombs. However, after that, a variety of papers with macroscopic and microscopic perspectives based on the style of art history were produced. In addition, art historians majoring in crafts and Buddhist sculptures contributed to the interpretation of the Goguryeo tomb murals in more various ways by analyzing the details.
Over 100 years of research on tomb murals in Koguryo have produced a number of noteworthy achievements, but the problems such as lack of major researchers and incomplete disclosure of mural paintings remain unresolved. It is urgent to organize and publish the source data through inter-Korean exchanges, and researchers in the field of art history who major in murals are actively discharged and active research is needed in various fields. In addition, it should be possible to provide a standard that can be used to solve the chronology of Kokuryo mural tombs by accumulating more researches based on the Iconography.

7익산 왕궁리 오층석탑 발견 <은제도금금강경판(銀製鍍金金剛經板)>의 제작시기와 제작법

저자 : 손환일 ( Son Hwanil )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 149-180 (32 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

<은제도금금강경판>은 제석사 창건 당시(위덕왕, 554~597) 심초석에 납탑이 된 공양품이다. 그 후 제석사의 화재로 왕궁리 오층석탑 전에 건축된 목탑 심초석에 봉안되었고, 목탑이 소실되면서 오층석탑의 일층 탑신부로 이관되었다. <은제도금금강경판>의 제작 시기는 약 546(성왕 24)~576년(위덕왕 23) 사이에 만들어 졌다. 이는 평소에 독송용으로 사용하던 불경 책으로, 현재 전래되는 가장 오래된 금강경이다. 그러나 왕궁리 오층석탑의 건립연대는 휴대하여 사용되었던 금동여래입상(9세기말 10세기 초)의 제작 시기보다 훨씬 후 고려시대에 건축되었다. <은제도금금강경판>의 인출 책판은 동판이고, 인출지는 은판(은지(銀紙)이다. 제작 방법은 인출 책판인 동판에 음각으로 반자(反字)를 새겨 인출하였고, 인출 후인출지인 은지를 금으로 도금하였다. 즉 동판에 은지를 대고 양각으로 인출하여 도금한 인출지를 절첩본으로 성책(成冊)한 불경 책이다. <은제도금금강경판>이 <무구정광대다라니경(751)>보다 적어도 약 180~200년 앞선 인출본으로 생각된다.


“Diamond Sutra plated with silver” was offered to Buddha, it had been kept in the center cornerstone when Jeseok Temple had built at the reign of King Seong(546) and Wideok(576). After a fire occurred, the diamond sutra was placed in the center cornerstone of the wooden pagoda, which had been made before “Five-story Stone Pagoda in WangGung-ri, Iksan(益山王宮里五層石塔)”. When the wooden pagoda was destroyed, the sutra was moved to the first level of the center part of the pagoda. However, "Five-story Stone Pagoda in WangGung-ri, Iksan" was built in Goryeo dynasty, much later than the production of “Gilt-bronze Standing Buddha”. “Diamond Sutra plated with silver(<銀製鍍金金剛經板>)” dates back to the reign of King Wideok of Baekje. This sutra was a Buddihist scripture made for recitation, and the oldest diamond sutra. The printing woodblocks of “Diamond Sutra plated with silver” were copperplates, and the printing materials were silver-plates. The mirroredletters of the sutra were engraved on the copperplates, and the printing material(silver-plates) were plated with gold. The gold-covered silver-plates were embossed with the sutra, it was fordable and completed Buddhist scriptures. “Diamond Sutra plated with silver” is at least 180~200 years earilier than “Great Dharani Sutra(751)”.

8여말선초 관음보살상 연구 -윤왕좌보살상을 중심으로-

저자 : 김보배 ( Kim Bo Bae )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 181-200 (20 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

여말선초 관음보살상 중에는 전륜성왕(轉輪聖王)이 취하는 좌법으로 알려진 윤왕좌(輪王坐, Maharaja-lila 또는 Rajalilasana)를 취하고 있는 조각이 다수 확인된다. 기존의 불교조각사에서 제작된 바 없는 작례로서 활발한 대외교섭을 통해 유입된 것으로 보이며, 고려시대 관음신앙을 통해 안정적으로 정착할 수 있었다. 윤왕좌를 취하고 있는 관음보살상의 도상을 살펴보면 보타락가산(補陀洛迦山)에 상주하고 있는 모습을 묘사하고자 했음을 알 수 있는데, 중국 송대 제작된 수월관음보살의 모습에서 그 원류를 확인할 수 있다. 윤왕좌를 취하고 있는 관음보살상의 양식적 특징은 여말선초 불교조각의 양식사적 흐름위에서 크게 벗어나지 않는다. 통일신라 양식을 기반으로 외래양식을 적절히 수용한 전통양식과 원·명대의 독특한 티베트계 양식을 모두 확인할 수 있다. 제작경향을 살펴보면 소형의 호지불상(護持佛象)이나 경상(鏡像)과 같은 휴대용 불교용구에 집중적으로 제작되어 독특하다. 이들은 제난구제(諸難救濟)나 안산(安産) 등 현세이익적인 원(願)이나 정토로 향하고 싶은 내세에 관한 염원을 담을 수 있는 대상으로서 이를 성취하고자 하는 강한 마음의 발로라고 볼 수 있다.


In the late Goryeo and early Joseon Periods, there is a bodhisattva with a distinctive posture called < The Bodhisattva seated in Maharaja-lila Asana(輪王坐) > that could not be seen in previous history of Buddhist sculptures. This position known as the Cakravartin's posture is seated with one lap set upright and arm in same direction rests on it naturally, while the other lap sit crossedlegged on the floor and the same direction hand touches the bottom. This sculptures are frequently confirmed during Goryeo Dynasty because of two factors; active international interaction on the maritime route between Goryeo and Southeastern seaside of China and the prevalence of Bodhisattva belief(觀音信仰) in the Goryeo Dynasty.
This posture covers 70 pieces of sculpture and painting, and about 40 of them were produced intensively in the late Goryeo and early Joseon Periods. After analyzing them, the iconic and stylistic features indicate that Avalokitesvara sitting at mountain potalaka(補陀洛山). Looking at the making tendency of these sculpture, it has been confirmed that small buddhist statues account for more than half of the total quantity, and that specific Buddhist implements like the buddhist amulet and the bronze mirror make up the majority. And the areas where artifacts were excavated, the districts were important traffic hubs and were located under the influence of local magnates(土豪). These tendency indicates that they could understand and want to acquire the essence of supernatural power. This posture was applied intensively to buddhist sculptures. and became a major figure in painting during the Joseon Dynasty.

9조선왕조실록에 나타난 조선조(朝鮮朝) 어필(御筆)의 상징성(象徵性)과 효용성(效用性)

저자 : 김정남 ( Kim Jung Nam )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 201-230 (30 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

주자성리학을 국가의 기본 통치이념으로 건국된 조선조에서 임금은 그 모든 사회체제의 구심점이며, 그 시대를 대표하는 상징적 존재이다. 그러한 임금의 대표적인 의사표현 수단이 어필이다. 어필은 내용적으로는 임금의 개인적인 생각·사상 및 그 시대의 제반 요소가 담겨져 있고, 서체적로는 조선조의 서예사와 서예미의 흐름을 파악할 수 있는 척도이다. 그동안 어필 관련 연구는 일부 임금의 서체에 국한하여 부분적으로 연구되어 조선조 전체적인 관점에서 어필을 이해하기에 한계가 있었다. 본 논문은 임금의 서체에 대해서는 제외하고 『조선왕조실록』에 기술된 어필에 담겨진 내용을 중심으로 세부적으로 분석·고찰하였다.
실록에 기술된 어필에 대한 내용 속에는 어필과 관련된 형식적인 내용에서부터 문화적·사상적·정치적 내용에 이르기까지 다양한 정보가 담겨져 있다. 일반적으로 임금이 써서 내린 글을 통칭하여 어필이라고 하는데, 실록에는 임금의 글씨에 대한 명칭을 다양한 용어로 쓰이는 것이 확인된다. 어필의 정치적·사상적 배경도 주자성리학적 세계관에 따라 王道政治를 근본으로 禮治思想을 절요처로 하여 왕도정치와 예치의 통합을 통한 '修己之學'과 '治人之學'적 요소의 조화로운 통일을 지향하였다.
어필은 서체적 의미 이외에 어필내용을 깊이 분석하여 살펴보는 것도 중요하다. 임금이 어필을 내린 사유를 분류해서 정의한다면 “임금이 국정운영의 투명성과 효율성을 확보하고, 종묘사직의 안위를 지키며, 선대왕 및 성현들의 유지를 존숭하고 이를 본받아 계승하며, 신하와 백성들과의 소통 및 교육적 효과를 높이기 위하여 임금의 입장에서 표현하는 형식적인 의사 표시 수단”으로 요약할 수 있다.
조선조에서 어필의 상징성은 지엄, 권위, 존숭, 공신력, 초권력적 성격을 띤다. 임금은 나라의 지존으로서 이러한 상징성에 의거하여 어필정치를 하였다. 이에 따른 어필의 효용성은 첫째 왕도정치의 구현의 수단, 둘째 행정적 통치의 구현 수단, 셋째 교훈·경계적 現示의 수단, 넷째 국방·외교에 관한 신뢰구축의 수단, 다섯째 특별권력으로써의 왕권 구현 수단 등으로 어필이 다양한 역할을 하였다
위에서 살펴본 바와 같이 조선조에 있어서 어필은 임금이 나라를 다스려 나감에 있어, 임금 본인의 의사를 표현하는 직접적이고 형식적인 수단이었다. 이 어필 속에는 임금의 생각과 사상, 그리고 나라를 다스려 나가는 국정운영의 방향과 철학이 고스란히 함축되어 있다. 이에 따라 어필의 내용을 세부적으로 고찰하여 어필 속에 담겨진 의미를 다양하게 도출하였다. 조선조는 임금중심의 사회였기 때문에 어필에 대한 정확한 이해는 조선조를 전반적으로 이해하는 중요한 지렛대이다. 즉 어필은 조선조 이해의 대표적 아이콘이다. 따라서 이번 어필 내용에 대한 연구는 향후 조선조의 정치적 사회적 이해는 물론이고 특히 미술사, 서예사 등 조선조 미학에 대한 연구를 심화 시켜 주는 계기가 될 것으로 확신한다.


Kings in the Joseon Dynasty, which founded on the Neo-confucianism as the basic ruling ideology of the state, are the center of all the social systems and are symbolic beings representing the era. The king's typical means of communication was king's handwriting(Eopil,御筆). King's Eopil are contents of king's personal thoughts, thoughts of various elements of the period, and a measure to grasp the flow of calligraphy and calligraphy in the Joseon Dynasty. In the meantime, the study on king's Eopil has been limited to the typeface of some king's Eopil, and it has been limited to understanding king's Eopil from the overall perspective of the Joseon Dynasty. This paper analyzed and examined the contents contained in the king's Eopil described in the 『The Annals of the Joseon Dynasty』 except for the typeface of the king's Eopil.
In general, it is called an king's “Eopil” by collectively referring to king's handwriting. But It is confirmed that the name of king's handwriting was used in various terms. The political and ideological background of the king's Eopil also is aimed at the harmonious unification of '修己之學' and '治人之學' through the integration of 王道政治 and 禮治 according to the Neo-confucianism world view.
The reason that king had paied a Eopil in the annals(實錄) is classified into various reasons. Therefore, the Eopil of the king in the Joseon Dynasty can be defined as “a formal means of expression of intention expressed from the viewpoint of the king in order to secure transparency and efficiency of state administration, to keep the safety of Jongmyo Sajik, to honor the maintenance of the king and the saints, to succeed them, to improve communication and educational effect with the servants and the people.”
The Eopil is a symbolical character of the king, namely it has authority, dignity, credibility, and superpower. Kings was the national prestige and had Eopil politics based on this symbolism. In this view, the utility of Eopil is divided into various roles:first, the means of implementation of 王道政治, second, the means of implementation of administrative rule, third, the means of lesson and precautions, fourth, the means of building trust in defense and diplomacy, and fifth, the means of realization of royal authority as special power.
As mentioned above, the Eopil in the Joseon Dynasty was a direct and formal means of expressing the intention of the king himself in the way that the king ruled the country. In this Eopil, the thoughts and ideas of kings, and the direction and philosophy of state administration that governs the country are all implied. Accordingly, I intent to examine and deduce in detail the contents of the Eopil and the meaning contained in the Eopil by various ways. Since Chosun Dynasty was a king-centered society, accurate understanding of Eopil is an important lever to understand Chosun Dynasty as a whole. In other words, Eopil is a representative icon of understanding Joseon Dynasty. Therefore, I am confident that the contents of this Eopil will deepen the research on the aesthetics of Joseon Dynasty, especially art history and calligraphy history, as well as the political and social understanding of Joseon Dynasty in the future.

10보스턴미술관의 한국미술 컬렉션 연구 (1892~1950)

저자 : 김지하 ( Kim Jiha )

발행기관 : 동양미술사학회 간행물 : 동양미술사학 9권 0호 발행 연도 : 2019 페이지 : pp. 231-255 (25 pages)

다운로드

(기관인증 필요)

초록보기

보스턴미술관의 한국미술 컬렉션은 보스턴미술관의 운영 및 소장품 수집과 관련된 컬렉터들과 큐레이터에 의해 변화를 겪어왔다. 보스턴미술관의 동양미술품 소장 및 연구는 일본과 중국이란 큰 축을 중심으로 이뤄졌으며, 그 중 한국미술은 부수적인 부분으로 다뤄졌다. 본 논문은 동양컬렉션의 조성 과정 및 소장과 연구에 주요한 영향을 미친 두 명의 큐레이터와 컬렉터들의 활동을 중심으로 살펴봄으로써 보스턴미술관의 한국미술 컬렉션의 형성과 특징에 대해 조명해보고자 하였다.
보스턴미술관에 한국 미술품이 처음 소장된 1892년에서 1910년 사이 에드워드 실베스터모스(Edward Sylvester Morse, 1838~1925)의 한국 도자 컬렉션이 가장 주요하다. 일본도자기와의 관계를 보여주기 위한 표본으로 삼국시대부터 근대에 이르는 시기의 다양한 한국도자기가 수집되었으며 특히 신라, 가야의 토기가 많은 비중을 차지했다. 시기, 종류의 구분없이 하나의 캐비넷에 전시된 한국도자기는 민족학, 인류학과 유사한 맥락에서 연구되었다.
이어지는 1910년대와 1920년대에는 기존 동양미술 컬렉션에 부족한 일본 조각과 중국 미술품들을 보강하는 과정에서 회화, 공예 등 다양한 매체의 한국미술품이 함께 소장되었다. 그 중 특별 기금을 통해 수집된 고려청자는기형, 색감, 문양, 유약 등의 특징을 파악하는 등 청자 자체로서 전시, 연구되는 양상을 띠었다. 연구를 통해 과거부터 중국, 일본인들에게 높은 평가를 받은 우수함과 고분 출토 도자기가 갖는 진품성이 고려청자를 한국미술의 대표격으로 자리잡게 하였다. 한편 고려청자는 중국 고대 역사를 바탕으로 다양한 동양미술의 보고로 발전한 일본미술까지의 시대적 변화를 담은 보스턴미술관 동양미술 전시에 한 부분으로 자리하였다. 전시구성과 함께 보스턴미술관의 동양미술 소장, 연구에 반영된 오카쿠라 카쿠조(岡倉天心, 1868~1913)의 영향은 동양미술 연구자와 컬렉터들로 이어졌다.
다음으로 도미타 코지로(富田幸次郎, 1890~1976)가 동양미술부를 이끌어 나가던 1930년 이후, 일본 미술상과의 관계 속에서 고려시대 금속공예품이 주로 소장, 연구되었다. 동서양을 오가며 주요 컬렉터 및 기관과의 관계를 형성해 온 야마나카 회사(Yamanaka Company)를 통해 수집된 금속공예품은 코지로에 의해 일본 연구자들의 발굴, 연구성과를 활용하여 연구되며 한반도 내 일본 식민정책의 성과를 함께 담아내기도 했다. 마지막으로 한국미술 컬렉션에 가장 큰 기여한 찰스 베인 호이트(Charles Bain Hoyt, 1889~1949)의 한국 컬렉션은 고려청자, 금속공예에 편중되어 전체 한국미술 컬렉션과 유사한 구성을 가지고 있으나 조선시대 도자기가 청자와 비슷한 수준으로 수집되었으며 다양한 기형, 기법을 반영하고 있어 개인의 취향도 반영되어 있음을 확인할 수 있었다.


The Museum of Fine Arts, Boston(MFA), opened in 1876, have a extensive history and collections. The museum's collection of Asian art especially is one of the finest in the United States and over 100,000 works are included about 1,045 Korean art works and related materials. In this dissertation aims to consider how the Korean art collection had been acquired and studied during the period from 1892 through 1950.
Morse's collection of Korean ceramics is the most important between 1892 and 1910. Various types of Korean ceramics from the Three Kingdoms Period to modern times were collected as a sample to show their relationship with Japanese ceramics, especially pottery from Silla and Gaya. The collection displayed in one cabinet, regardless of tim and type, were studied in a similar context to ethnology and anthropology.
Korean art was collected in the process of collecting scarce Chinese and Japanese art from the Oriental art department.
A variety of Korean artworks have been collected while reinforcing scarce Chinese and Japanese art from the Department of Chinese and Japanese Art. Among the collection, Goryeo celadon collected through a special fund and displayed in exhibition from ancient China to modern Japanese art. Through the research, the outstanding quality and authenticity of Goryeo celadon, which was highly appreciated by the Chinese and Japanese people, made Goryeo celadon as a representative of Korean art. Goryeo celadon has become a part of the Eastern art exhibition, which has developed from ancient China art to modern Japan art. Okakura Kakuzo's influence on the exhibition and research of Eastern art at the Boston Museum of Art continued with later researchers.
After 1930, metal crafts of Goryeo Dynasty were mostly housed and studied by Tomita Kojiro who led the Department of Eastern Art. He used Japanese researchers' achievements in studying metal crafts of Goryeo Dynasty and reflected the outcome of Japan's colonial policy on the Korean Peninsula. Finally, Hoyt's Korean art collection, which is the biggest contributor to the collection of Korean art, is concentrated on Goryeo celadon and metal crafts, and has a similar composition to the entire collection of Korean art.
Hoyt's Korean collection, the largest portion of the Korean art collection, is concentrated on Goryeo celadon and metal crafts like entire collection of Korean art in MFA. On the other hand, the pottery of Joseon Dynasty were possessed in the similar amount Goryeo celadon. Also, the ceramics with various shapes and techniques were reflected tastes of the collector.

1

내가 찾은 최근 검색어

최근 열람 자료

맞춤 논문

보관함

내 보관함
공유한 보관함

1:1문의

닫기